Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokinimas ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.

Karjeros kompetencijos – žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.

Ugdymas karjerai – yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis.

Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:
 • prieinamumo;
 • nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus;
 • individualizavimo;
 • paslaugų kokybės.
Mokykla, vykdydama mokinių karjeros (profesinį) informavimą:
 • sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbinės veiklos stebėjimas bei praktiniai užsiėmimai įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas bei kita veikla.
Mokykla, vykdydama mokinių karjeros (profesinį) konsultavimą (individualų ir grupėje):
 • sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui);
 • padeda spręsti klausimus susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (individualaus ugdymo plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
 • padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba pataria kreiptis į kitus švietimo pagalbos specialistus.
Mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai:
 • įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą ugdymo karjerai programą;
 • organizuoja su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą.

Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais:
Asmenys, kurie yra atsakingi už ugdymo karjerai paslaugų vykdymą Vilniaus Gabijos progimnazijoje.
 • Jurgita Bendoravičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, karjeros koordinatorė, el. p. jurgita.bendoravicieneprog@vilnius.eu;
 • visų dalykų mokytojai ugdymą karjerai integruoja į ilgalaikius planus.
Naudingos nuorodos:
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – smm.lt
 • Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS), kurios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje – aikos.smm.lt
 • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ugdymo karjerai skyriaus internetinė svetainė – mukis.lt
 • Profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje – euroguidance.lt
 • Švietimo mainų paramos fondas – smpf.lt
 • Viskas apie studijas Lietuvoje – studijos.lt
 • Švietimo naujienos mokytojams – tinklas.lt
 • Švietimo portalas mokytojams – portalas.emokykla.lt
 • Jaunimo informavimas ir konsultavimas – zinauviska.lt

 • Metodinės priemonės:
  „Idėjos ugdymo karjerai pamokoms ir veikloms“. Leidinys mokytojams ir ugdymo specialistams, dirbantiems su pradinių klasių mokiniais. Jame pateikiamos idėjos veikloms karjeros ugdymo ar klasės valandėlės pamokose. Pasiūlytas idėjas galima modifikuoti pagal klasės poreikį, rinktis pristatyti kitas profesijas negu nurodytos leidinyje.

  „Vaikas pasirinkimų kelyje“. Leidinys tėvams. Jame psichologė Sigita Novikovienė dalijasi profesine patirtimi ir žiniomis, kad tėvai galėtų praplėsti savo akiratį, norėdami prisidėti prie vaiko profesijos pasirinkimo.