Informacija tėvams

Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui
2022-2023 m.m. mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui/ei
Skelbiame pratybų 5-8 klasėms sąrašą 2022-2023 mokslo metams
Pratybų sąrašas (5-8 kl.)
Mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentas
Uniformos dėvėjimo reglamentas
Dėl uniformų 2021-2022 m. m.
Pranešimo forma dėl saviizoliacijos
Pranešimas dėl saviizoliacijos:   PDF   DOC
Konsultacijų tvarkaraštis:
2021–2022 mokslo metų konsultacijų tvarkaraštis
Informacija 4 ir 8 klasių mokiniams, atliekantiems e-NMPP nuotoliniu būdu:
Pasiruošimas testų atlikimui
Mokinių elgesio taisyklės:
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės
2020 m. 5 kl. NMPP bendrieji rezultatai
5 kl. NMPP bendrieji rezultatai
Nuotolinis mokymas:
Nuotolinio darbo Vilniaus Gabijos progimnazijoje tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu taisyklės
Elektroninis dienynas:
Vilniaus Gabijos progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojo dienynų, neformaliojo ugdymo bei namų mokymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas
Tvarkos aprašai:
Vilniaus Gabijos progimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos etikos kodeksas
Vilniaus Gabijos progimnazijos gabių mokinių klubo nuostatai
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių atleidimo nuo fizinio ugdymo, choreografijos (šokio), dailės, muzikos pamokų (jų dalies) ir pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Formos:
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio pasirinkimo:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos klasės mokinio(ės) socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo priedai:   DOC
Socialinė parama mokiniams 2021–2022 mokslo metais

     Paskelbta 2021-07-05
     Naujovės:
     Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
     Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
     Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.
     Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.
     Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
     nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
     parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).
     Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ
     Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
     dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
     dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.
     ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
     DĖL PRIEIGOS PRIE SPIS
     SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2019-06-19 SPRENDIMO NR. 1-94 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO
     SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE