Informacija tėvams

Pranešimo forma dėl saviizoliacijos
Pranešimas dėl saviizoliacijos:   PDF   DOC
Konsultacijų tvarkaraštis:
2021–2022 mokslo metų konsultacijų tvarkaraštis
Informacija 4 ir 8 klasių mokiniams, atliekantiems e-NMPP nuotoliniu būdu:
Pasiruošimas testų atlikimui
Mokinių elgesio taisyklės:
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės
2020 m. 5 kl. NMPP bendrieji rezultatai
5 kl. NMPP bendrieji rezultatai
Nuotolinis mokymas:
Nuotolinio darbo Vilniaus Gabijos progimnazijoje tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu taisyklės
Elektroninis dienynas:
Vilniaus Gabijos progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojo dienynų, neformaliojo ugdymo bei namų mokymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas
Tvarkos ir aprašai:
Vilniaus Gabijos progimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos etikos kodeksas
Vilniaus Gabijos progimnazijos gabių mokinių klubo nuostatai
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių atleidimo nuo fizinio ugdymo, choreografijos (šokio), dailės, muzikos pamokų (jų dalies) ir pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Formos:
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio pasirinkimo:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos klasės mokinio(ės) socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo priedai:   DOC