Nuotolinis mokymas

Informacija

Tvarkos aprašas ir taisyklės:
Nuotolinio darbo Vilniaus Gabijos progimnazijoje tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu taisyklės
Naudingos nuorodos:
1. www.nuotolinisugdymas.lt
2. www.bendrasisugdymas.lt
3. Informacija ir mokymai: Google for Education - Pamokos Nuotoliniu Būdu video
4. Google Classroom gidas mokytojams pdf
5. Google Meets klausimai mokytojams pdf
6. Google Classroom instrukcija mokiniams video

Ankstesni įrašai

     2020-12-31
     Paskelbta 2020-12-17
     2020-11-27
     Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 30-2704/20 „Dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis: Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo procesą 2020 m. lapkričio 30 – gruodžio 17 d. organizuoja nuotoliniu būdu mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas (5−12 (5−10 ir I−IV gimnazijos) klasės), išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius.
     Paskelbta 2020-10-23

     Paskelbta 2020-09-14
     Vadovaujantis Vilniaus Gabijos progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-01 patvirtinto Vilniaus Gabijos progimnazijos 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano 15.1. punktu: Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti koreguojamas, laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas), nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. ugdymo procesas 5-8 klasių mokiniams mokyklos vadovo sprendimu dvi savaites, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 25 d. organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Sprendimas suderintas su mokyklos Steigėju.
     Visą informacija apie nuotolinio ugdymo organizavimą bus teikiama mokyklos svetainėje (http://gabijosprog.lt/) ir elektroniniame dienyne.
     VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU MOKYMO BŪDU