Informacija mokytojams

     SKELBIAME REKOMENDUOJAMŲ KNYGŲ SĄRAŠĄ 2021–2022 MOKSLO METAMS

     Paskelbta 2021-06-04
     1–4 klasėms
     5–8 klasėms
Konsultacijų tvarkaraštis:
2021–2022 mokslo metų konsultacijų tvarkaraštis
Kvalifikacijos tobulinimo lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai kelti, naudojimo tvarkos aprašas:
Vilniaus Gabijos progimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai kelti, naudojimo tvarkos aprašas
Nuotolinis mokymas:
Nuotolinio darbo Vilniaus Gabijos progimnazijoje tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu taisyklės
Elektroninis dienynas:
Vilniaus Gabijos progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojo dienynų, neformaliojo ugdymo bei namų mokymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas
Mokinių elgesio taisyklės:
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės
Mokyklos tvarkos ir aprašai:
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos etikos kodeksas
Vilniaus Gabijos progimnazijos gabių mokinių klubo nuostatai
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas
Krizių valdymo Vilniaus Gabijos progimnazijoje tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių atleidimo nuo fizinio ugdymo, choreografijos (šokio), dailės, muzikos pamokų (jų dalies) ir pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių organizavimo ir mokinių dalyvavimo miesto ir/ar Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių zoniniuose ir baigiamuosiuose etapuose tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos pagalbos teikimo modelio tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos savižudybių rizikos valdymo algoritmo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos turizmo renginių organizavimo aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar/ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas
Formos:
Vilniaus Gabijos progimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašo priedas:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos atvirųjų durų trišalių pokalbių fiksavimo lentelė:   PDF   DOC
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio pasirinkimo:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos klasės mokinio(ės) socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos konsultacijų forma:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos trumpalaikio plano forma:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos padėkos forma:   DOC
Kvalifikacijos tobulinimo lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai kelti, naudojimo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai:   DOC
Nuotolinio darbo Vilniaus Gabijos progimnazijoje tvarkos aprašo priedas:   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašo priedai:   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo priedai:   DOC