Dokumentai

VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ RAŠYMO REGLAMENTAVIMO TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS ETIKOS KODEKSAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS GABIŲ MOKINIŲ KLUBO NUOSTATAI
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO, ANALIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
KRIZIŲ VALDYMO VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJA PROGIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS IR METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS NUOSTATAI
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO FIZINIO UGDYMO, CHOREOGRAFIJOS (ŠOKIO), DAILĖS, MUZIKOS PAMOKŲ (JŲ DALIES) IR PASIEKIMŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR MOKINIŲ DALYVAVIMO MIESTO IR / AR LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ZONINIUOSE IR BAIGIAMUOSIUOSE ETAPUOSE TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS PAGALBOS TEIKIMO MODELIO TVARKOS APRAŠO
PRAŠYMAS DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO BŪRELIO PASIRINKIMO
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS SAVIŽUDYBIŲ RIZIKOS VALDYMO ALGORITMO TVARKOS APARAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus Gabijos progimnazijos klasės mokinio(ės) socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS
VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ AR / IR KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGA, TVARKOS APRAŠAS